Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory Zobraziť viac Skryť

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor sa realizuje vo Vrbovom (aj keramika), Chtelnici (aj film, počítačová grafika) Krakovanoch, Trebaticiach a Dolnom Lopašove. Výtvarný odbor CZUŠ sa vo svojej výchovnej práci sústreďuje na deti so záujmom o výtvarný prejav a výtvarné umenie, vovádza dieťa do takého poznávania sveta, na ktorom sa podieľajú v harmonickom vzťahu všetky zložky osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. Cieľom je podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé seba vyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník ako kresba, maľba, počítačová grafika, animácia, práca s rôznorodým materiálom, modelovanie, keramika. Vďaka štúdiu týchto predmetov sú žiaci pripravení vyjadriť vlastné podnety so schopnosťou argumentácie a zdôvodnenia svojho výtvarného prejavu. Znalosť dejín výtvarného umenia dodáva žiakovi nadštandardnú úroveň všeobecného vzdelania. Výtvarné spracovanie keramiky je možnosťou zdokonaľovať žiakov v oblasti modelovania a spracovania materiálu, glazovanie a dekorovanie výrobkov, zdokonaľovať zručnosti, rozvíjať talent, činnosť spracovania rôznych keramických prác, či už jednoduchších alebo zložitejších, na základe čistoty pri práci s materiálom (hlinou), taktiež využívania všetkých spôsobov a využitia keramickej hmoty. Z hľadiska spracovania tém sa vo výtvarnom odbore cirkevnej základnej umeleckej školy využíva široká škála námetov, ako napr. plastiky, reliéfy, mozaiky, hračky, nádoby a podobne. Využívajú sa aj témy ako príroda, rodina, funkčnosť a účelnosť, u starších žiakov keramického zamerania sa uprednostňujú figurálne námety a rôzne štylizácie prác, náboženská tematika vo všetkých ročníkoch je vhodným nástrojom pre hlbšie spoznávanie Krista. Okrem nadobudnutia schopností a manuálnych zručností pri práci s farbami, štetcom, farbičkami, pastelom, rôznym materiálom, hlinou, glazúrou, žiaci získavajú aj kompetencie:

Výtvarný odbor je realizovaný v skupinovom vyučovaní, v ktorom žiaci pracujú samostatne podľa pokynov pedagóga. Ten pristupuje k ich práci so zreteľom na individuálne predpoklady žiakov, osobitne vysvetľuje techniky, spôsoby zvládnutia, odhaľuje v žiakovi jeho skryté schopnosti, nadanie, talent a vplýva aj na jeho duchovný rozvoj. Učiteľ cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo výtvarnom odbore pracuje na hodinách s relatívne stálymi skupinami žiakov, z ktorých postupne vytvára spoločenstvo vo viere v Kristovu cirkev. Azda najvhodnejším spôsobom rozvíjania duchovnosti žiakov je používanie biblických námetov pri vyučovaní. Pedagóg čítaním zo Svätého Písma navodí priaznivé podmienky, hlavnú tému, na ktorú budú žiaci v priebehu výchovno-vyučovacieho procesu rozvíjať svoju kreativitu, zdokonaľovať svoje schopnosti v oblasti výtvarnej techniky, zručnosti a návyky, prehĺbia si tak vedomosti z oblasti náboženstva, majú možnosť kreatívne samostatne pracovať a svojim dielom zviditeľňovať Krista. V škole tak môže byť sprítomnený vo väčšej miere výtvarnými prácami na nástenkách, či už s tematikou aktuálneho liturgického obdobia cirkevného roka, alebo z pohľadu zosobnenia rôznych svätcov, či keramických postáv v podobe krížovej cesty, ktorú žiaci samostatne vymodelovali, Betlehemu, ruženca a zobrazenie množstva iných náboženských motívov. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje umelecké schopnosti a kresťanskú kompetenciu aj v spolupráci so žiakmi iných odborov – spolupráca pri tanečných, hudobných a literárno-dramatických prezentáciách (výroba rekvizít, kostýmov, scény, príprava hudobnej sály).